Amacımız

1998 yılında kurulan KORDER’in amacı, kültür varlıklarının korunması konusunda çalışan Koruma ve Restorasyon Uzmanları’nın mesleki, kültürel ve sosyal gereksinimlerini karşılamaktır.

Bu çerçevede KORDER, Türkiye’de kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile ilgili hizmetlerin sağlanmasında; üyelerinin hukuki haklarının korunması ve geliştirilmesinin yanı sıra kültür varlıklarının korunması için kamu bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik farklı nitelik ve kapsamlardaki çalışmaları desteklemeyi ve gerektiğinde ilgili merkezi ve yerel yetkilileri uyararak, ülkemizde koruma alanının geliştirilmesini sağlamayı amaçlar.

Bu amaçlara bağlı olarak KORDER’in faaliyetleri:

 1. Koruma ve Restorasyon Uzmanlarının her türlü mesleki haklarının korunması ve savunulması için gerekli hukuki, sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetleri izlemek, çağdaş ölçütlere uygun biçimde tanımlanmasını ve yürütülmesini sağlamak,
 2. Koruma ve Restorasyon Uzmanı eğitimi veren kurumlarla işbirliği kurarak, öğrencilerin gelecekte mesleklerine uyumlarını sağlamaya yönelik araştırma ve etkinlikler yapmak,
 3. Türkiye’de, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik süreç ve uygulamaları araştırarak konuyla ilgili görüş ve değerlendirmeler yapmak; değerlendirmelerini başta meslek alanı mensupları olmak üzere, ilgili merkezi ve/veya yerel yetkililer ve kamuoyuna duyurmak,
 4. Türkiye’de, kültür ve tabiat varlıklarının korunması için bilimsel inceleme ve araştırmalar yapmak, yapılmasını desteklemek, yaptırmak ve bu alandaki gelişmeleri başta meslek alanı mensupları olmak üzere, ilgili merkezi ve/veya yerel yetkililer ve kamuoyuna tanıtmak üzere yayınlar yapmak,
 5. Amaçlarına uygun olarak her türlü bilimsel toplantı ve gösteriler yapmak, yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek,
 6. Basın-yayın ve televizyon gibi her türlü kitle iletişim araçları yoluyla Türkiye’de, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik faaliyetlerin, kamuoyunca izlenmesini sağlamak ve teşvik etmek üzere çalışma ve etkinlikler tanımlamak ve gerçekleştirmek,
 7. Türkiye’de, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışmaların desteklenmesini sağlamak üzere özel ve tüzel kurum ve kuruluşlarla ortak etkinlikler tanımlamak ve bunların gerçekleştirilmesinde katkı sağlamak,
 8. Ulusal ve uluslararası düzeyde Türkiye’de ki kültür ve tabiat varlıklarının tanıtılması ve korunması için bilgi, görgü ve anlayışı artırmaya yönelik etkinlik ve çalışmalar yapmak,
 9. Amaçlarına uygun olarak etkinlik gerçekleştiren ulusal ve uluslararası özel ve tüzel kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu bağlamda ulusal ve uluslararası benzer mesleki kuruluşlara gerçekleştirilecek çalışma ve etkinliklere Genel Kurul kararı ile katılmak,
 10. Derneğin amaçları doğrultusunda üye ve ilgili kişiler arası iletişim ve dayanışmayı sağlamak üzere mekân ve donanıma yönelik altyapıyı sağlamak, sağlanacak altyapıyı işletmek veya işlettirmek,
 11. Amaçlarına uygun olarak etkinlik gerçekleştirmek üzere Vakıf kurmak, bu vakfa gayrimenkul ve menkullerini tahsis etmektir.