Dünden Bugüne Koruma Toplantısı II: 2004’ten Günümüze Ankara Kent Merkezinde Koruma Proje ve Uygulamaları, Sempozyum Bildiri Kitabı

Ankara’nın tarihsel gelişiminde yer alan kültür varlıklarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında bugüne kadar yapılan koruma proje ve uygulamaları önemli yer tutmaktadır. 2004 yılında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda yapılan değişiklikler, Türkiye’de, kültürel mirasın önemli bir parçası olduğu yapılı çevrenin çehresini de değiştirmiştir. Bu değişim ile paralel olarak Ankara kent merkezindeki koruma projesi ve uygulamalarının sayısı artmış fakat bu koruma projeleri ve uygulamaları, geçen 15 yıldan fazla bir süre içinde yeterince ele alınıp belgelenmemiş ve bilim dünyası ile toplumla yeterince paylaşılamamıştır. Bu doğrultuda, KORDER ve VEKAM iş birliğinde düzenlenen Dünden Bugüne Koruma Toplantısı II: 2004’ten Günümüze Ankara Kent Merkezinde Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu ile  gerçekleştirilen bu çalışmaların  belgelenmesi ve gündeme getirilmesi hedeflenmiştir.

Sempozyumda sunulan bildirilerin bir derlemesi olan bu kitapta, Ankara’nın çok katmanlı kültürel mirası göz önünde bulundurularak; kentsel alanlar, anıtsal yapılar, sivil mimarlık örnekleri, endüstri mirası, modern mimari miras ve kentsel arkeolojik alanlar üzerine son dönemde gerçekleştirilen uygulamalar ele alınmıştır.

Kitabı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz

https://vekam.ku.edu.tr/vekam/yayinlar/acik-erisim-kaynaklar/